Privacybeleid

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

Verantwoordelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Bedrijfsnaam: Muurpixel
Postadres: Westerweg 5, 9824PG te Noordwijk Gn
Website: www.muurpixel.nl
Contact: contact@muurpixel.nl
Telefoonnummer: 06 –  26469072

Telefonisch contact:
Muurpixel is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 13:00 uur en 16:00 uur. Indien u deze tijden niet uitkomen, kunt u op onze website een terugbelverzoek indienen.

Bezoeklocatie:
Muurpixel heeft geen fysieke locatie die bezocht kan worden. Het vermelde adres dient uitsluitend als postadres.

Registratie Kamer van Koophandel Groningen te vinden onder KVK nummer 88382508.
Registratie Belastingdienst onder BTW-identificatienummer NL864602340B01.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Muurpixel verwerkt persoonsgegevens van gebruikers, zowel wanneer zij gebruik maken van onze diensten als wanneer zij deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Muurpixel maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar ons stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks ‘https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet garanderen dat een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er persoonsgegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Mocht u van mening zijn dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Wij zullen de betreffende informatie dan verwijderen.
https://muurpixel.nl/contact/

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Muurpixel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Muurpixel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Muurpixel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die waren genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muurpixel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Muurpixel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van ene overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Muurpixel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Muurpixel maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De door ons gebruikte cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. Daarnaast stellen ze ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien heeft u de mogelijkheid om alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muurpixel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerstand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@muurpixel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Muurpixel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Muurpixel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het email adres contact@muurpixel.

Meer weten?